Regulamin Newsletter

                                                                                           

                                                        § 1

                                                    Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usługi polegającej na przesyłaniu na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newslettera Usługodawcy. 
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na Adres poczty elektronicznej Newslettera Usługodawcy. 
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 5. Usługodawca  – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą m.in.  świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą Sebastian Głowacki z siedzibą w Łodzi (91 – 004), ul. Lutomierska 14, o numerze NIP 7292390482, REGON 472209102, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

                                                        § 2

                                            Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 2. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie internetowej sklepu Usługodawcy prowadzonego pod adresem: www.szpejownia.com w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Niniejszy Regulamin dołączany jest ponadto do przesyłanej na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomości zawierającej Newsletter.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w godz. od 11:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem telefonu pod numerem 532120971 w godz. od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, a także poczty elektronicznej pod adresem: sklep@szpejownia.com, a także poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Usługodawcy.
 4. Wszystkie ceny podawane w Newsletter są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
 5. Ceny Produktów zawartych w Newsletter nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów.
 6. Oferta przedstawiona w każdym z Newsletterów wiąże Usługodawcę w terminie określonym w Newsleterze.
 7. Korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy Newsletera Usługodawcy jest bezpłatne.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

                                                        § 3

                                  Warunki świadczenia Usługi przez UsługodawcęWymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

połączenie Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej,
 • możliwość  włączenia w przeglądarce internetowej JavaScript oraz  cookies.

 

                                                       § 4

                               Zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę

 

 1. Usługa Newslettera dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości Usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony internetowej Usługodawcy, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
 4. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca wpisuje swój Adres poczty elektronicznej w zakładce „Newsletter” znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy oraz naciska na ikonę koperty.
 5. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili naciśnięcia przez Usługobiorcę na ikonę koperty. Naciśnięcie przez Usługobiorcę na ikonę koperty oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na  świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 6. Zgoda wyrażona przez Usługobiorcę na świadczenie Usługi może być w każdym czasie odwołana.
 7. Usługobiorca może korzystać z Usługi Newslettera anonimowo lub pod pseudonimem. W celu korzystania z Usługi Usługobiorca obowiązany jest podać Adres poczty elektronicznej, który nie musi zawierać imienia i nazwiska Usługobiorcy.
 8. Umowa świadczenia Usługi Newslettera zawarta jest na czas nieokreślony. 
 9. Usługodawca będzie przesyłał na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomości zawierające Newsletter w okresie obowiązywania umowy świadczenia Usługi Newslettera w nieregularnych odstępach czasu, zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 10. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia Usługi Newslettera.  
 11. W celu wypowiedzenia Umowy Newslettera Usługobiorca może przesłać na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@szpejownia.com wiadomość z żądaniem usunięcia jego Adresu poczty elektronicznej z bazy Newslettera prowadzonej przez Usługodawcę.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przez Usługodawcę oraz usunięciem Adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy z bazy Newslettera prowadzonej przez Usługodawcę.

 

                                                       § 5

                                                  Reklamacje

 

 • Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie realizacji Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 • Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Usługobiorca może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@szpejownia.comReklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

 

 

 

                                                        § 6

                                     Ochrona Danych osobowych Usługobiorcy

 

 1. Administratorem Danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 2. Usługodawca gromadzi i przetwarza Dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Usługi.
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące Dane osobowe Usługobiorcy:
 4. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy;

a gdy jest to niezbędne do rozpoznania reklamacji złożonej przez Usługobiorcę także:

 1. nazwisko i imiona Usługobiorcy.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi Newslettera.
 3. Usługodawcaspełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.  Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca zapewnia ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia. W tym celu Usługobiorca obowiązany jest do wysłania wiadomości o stosownej treści pod adres e-mail: sklep@szpejownia.com.
 6. W Newsletter przesyłanym przez Usługodawcę wykorzystywane są pliki cookies.
 7. Usługobiorca może wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej.

                                                      § 7

                                Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte w Newsletterze Usługodawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte w Newsletterze Usługodawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawcę wiążą stosowne umowy.
 4. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się w Newsletterze.  
 5. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

                                                       § 8

                                       Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wychodzi w życie w dniu 20.10.2015r
 2. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego Usługodawcy znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą – konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą Usługobiorcą, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 6. Usługodawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631). Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl