Regulamin

                                                                                          

                                                       § 1 Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość. 
 3. Formularz rejestracji – formularz, który wypełnia Kupujący w celu utworzenia Konta indywidualnego.
 4. Formularz zamówienia – formularz, który wypełnia Kupujący w celu złożenia Zamówienia.
 5. Konto indywidualne – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Kupującego oraz składanie Zamówień.
 6. Kupujący – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 7. Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 8. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą Sebastian Głowacki z siedzibą Łodzi (93-189), ul. Przybyszewskiego 40, o numerze NIP 7292390482, REGON 472209102, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 9. Sklep internetowy – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.szpejownia.com.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.
 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 12. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym Sprzedawcy prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.szpejownia.com.
 13. Umowa – umowa sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.szpejownia.com, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet - z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Kupującego Zamówienia. Umowa sprzedaży stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy prawach konsumenta. 
 14. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Nota prawna

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późń. zm.).

Ustawa prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800, z późń. zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

                                                        § 2   

                                               Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod adresem: www.szpejownia.com w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą  jest możliwy w godz. od 11:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@szpejownia.com, a także telefonu pod numerem:795051585,  jak również poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 4. Zamówienia składane przez Kupującego – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Realizacja zamówień jest dokonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 7. Ceny Towarów na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towarów.
 8. Kupujący ma możliwość indywidualnego negocjowania cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy. Wówczas takie zapytania, zawierające co najmniej oznaczenie Towaru oraz cenę za Towar proponowaną przez Kupującego, należy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: sklep@szpejownia.com. W przypadku indywidualnego negocjowania przez Kupującego ceny za Towar Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Kupującego Zamówienia, za umówioną pomiędzy stronami cenę.
 9. Wszystkie Towary wystawione na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy są nowe, oryginalne i posiadają gwarancję producenta.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.

                                                        § 3

                              Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej,
 • możliwość  włączenia w przeglądarce internetowej JavaScript oraz  cookies.

                                                        § 4

                                  Założenie Konta indywidualnego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta indywidualnego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych obejmujących:
 •  imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 •  adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie.
 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Danych osobowych w przypadku jakichkolwiek ich zmiany.
 2. Kupujący przesyłając Formularz rejestracji oświadcza, że:
  • podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji  prześle na podany przez Kupującego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie Sklepu internetowego Konto indywidualne z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego  w procesie rejestracji.
 5. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu  Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Kupującego poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę  na Adres poczty elektronicznej Kupującego.
 6. Logowanie do Sklepu internetowego Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta indywidualnego.
 7. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Konto indywidualnego. 
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:                        
 • korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu,
 • korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego z naruszeniem dobrych obyczajów  lub praw osób trzecich

ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenia usługi Konta indywidualnego przez którąkolwiek ze stron, usuwa Konto indywidualne Kupującego. 

 

                                                        § 5

                                      Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem:
 • strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.szpejownia.com;
 • poczty elektronicznej pod adresem: sklep@szpejownia.com
 1. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy  za określoną tam cenę.
 2. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary wymienione w obowiązującym w chwili składania Zamówienia katalogu zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.szpejownia.com.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić poprzez:
 • posiadane na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy Konto indywidualnego Kupującego lub
 • poprzez złożenie Zamówienia bez konieczności logowania.
 1. Kupujący, nieposiadający Konta indywidualnego, w celu złożenia Zamówienia, obowiązany jest do:
 • dodania do koszyka Towarów, a następnie kliknięcia na ikonę „zamawiam”;
 • wypełniania Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy;
 • potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „potwierdzam zakup”;
 • a następnie, po pojawieniu się tzw. „podsumowania koszyka” zawierającego szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia,  kliknięcia na ikonę „zapłać”.
 1. Kupujący, nieposiadający Konta indywidualnego, w Formularzu zamówienia obowiązany jest podać następujące Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie.
 1. Kupujący, wypełniając Formularz Zamówienia, oświadcza, że:
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
 • jest uprawniony do złożenia Zamówienia,
 1. Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien podejmować kolejno czynności wskazane w komunikatach wyświetlanych na stronie internetowej, w tym określić:
  • ilości sztuk Towaru, które Kupujący chce nabyć;
  • sposobu dostawy Towaru;
  • sposób płatności.
 2. Kupujący, posiadający Konto indywidualne, w celu złożenia Zamówienia obowiązany jest do:
  • zalogowania się na posiadane Konto indywidualne;
  • dodanie do koszyka Towarów, a następnie kliknięcia na ikonę „zamawiam”;
  •  potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „potwierdzam zakup”;
  • a następnie, po pojawieniu się tzw. „podsumowania koszyka” zawierającego szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia,  kliknięcia na ikonę „zapłać”.
 3. Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien podejmować kolejno czynności wskazane w komunikatach wyświetlanych na stronie internetowej, w tym określić:
  • ilości sztuk Towaru, które Kupujący chce nabyć;
  • sposobu dostawy Towaru;
  • sposób płatności.
 4. Kupujący może złożyć Zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu obowiązany jest do wysłania wiadomości e - mail na Adres poczty elektronicznej: sklep@szpejownia.com zawierającej następujące informacje:
 • pełną nazwę Towaru, którą Kupujący chce nabyć,
 • wskazanie ilości sztuk Towaru, które Kupujący chce nabyć,
 • wskazanie sposobu dostawy (spośród wymienionych w Regulaminie),
 • wskazanie formy płatności (spośród wymienionych w Regulaminie),
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 •             adres, pod który ma zostać dostarczone Zamówienie.
 1. Kupujący, wysyłając wiadomość, oświadcza, że:
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
 • jest uprawniony do złożenia Zamówienia,
 1. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego), w tym numer Zamówienia.  W formie załącznika do wiadomości, o której mowa z zdaniu poprzednim, zostanie dołączony niniejszy Regulamin.
 2. Kupujący obowiązany jest do zachowania nadanego numeru Zamówienia.
 3. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 4. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym składając Zamówienie oraz podać wszystkie  dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.

                                                        § 6

                                         Realizacja Zamówienia

 1. Na czas realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego składa się czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia oraz czas dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem, w przypadku wyboru przez Kupującego innego sposobu dostawy niż odbiór osobisty.  W przypadku zaś dokonania przez Kupującego wyboru odbioru osobistego jako sposobu dostawy czas realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego obejmuje czas skompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 2. Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych.
 3. Czas kompletowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia wynosi: 3 dni robocze od dnia:
 • zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Kupującego – w  przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub też za pośrednictwem płatności online świadczonej przez Blue Media S.A.; 
 • przesłania przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Kupującego wiadomości potwierdzającej złożenie przez Kupującego Zamówienia -  w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką.
 1. Jeżeli Zamówienie Kupującego nie może być skompletowane przez Sprzedawcę w terminie określonym w ust. 3 § 6, z tego powodu, że Towar nie jest dostępny u producenta Towaru, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie, w którym Sprzedawca obowiązany jest do skompletowania Zamówienia Kupującego zgodnie z ust. 3 § 6.  Wówczas Kupujący jest uprawniony do dokonania wyboru, o dalszym oczekiwaniu na realizację Zamówienia bądź też o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego innego niż odbiór osobisty sposobu dostawy złożonego Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia złożonego przez Kupującego wydaje skompletowane Zamówienie przewoźnikowi zawodowo trudniącemu się przewozem (firmie kurierskiej).
 3. Czas doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Kupującego przez przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem wynosi 2 dni roboczych od dnia przekazania skompletowanego Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Do zamawianych Towarów dołączany jest dowód zakupu w postaci: paragonu fiskalnego bądź, na życzenie Kupującego, faktury VAT, a także karta gwarancyjna producenta, jeżeli producent, udziela gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. 
 5. Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru sposobu dostawy Zamówionego Towaru spośród następujących form:
  • przesyłka kurierska
  • odbiór osobisty.
 1. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru odbioru osobistego jako sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca po skompletowaniu Zamówienia złożonego przez Kupującego prześle na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego wiadomość potwierdzającą skompletowanie Zamówienia oraz możliwość odbioru osobistego przez Kupującego.
 2. Odbiór osobisty przez Kupującego złożonego Zamówienia jest możliwy z siedziby firmy Sprzedawcy w Łodzi (93-189) ul. Przybyszewskiego 40 od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00.
 3. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru przesyłki kurierskiej jako sposobu dostawy Kupujący, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 11 § 6  niniejszego Regulaminu, ponosi koszty dostawy Zamówienia na wskazany przez siebie adres dostawy.
 4. Koszt dostawy Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres wynosi:
  • 30,00 zł brutto - przesyłka kurierska paczki do 30 kg za pobraniem – tj. w przypadku wyboru przez Kupującego jako formy płatności gotówki przy odbiorze złożonego Zamówienia;
  • w przypadku przesyłki paczki niestandardowej za pobraniem tj. takiej, której waga przekracza 30 kg, a Kupujący dokonał wyboru formy płatności gotówką przy odbiorze złożonego Zamówienia cena przesyłki kurierska wynika z cennika przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem i jest zależna od wagi oraz rozmiarów paczki; 
  • 25,00 zł brutto - przesyłka kurierska paczki do 30 kg w przypadku dokonania przez Kupującego przedpłaty za Zamówienie – tj. w przypadku wyboru przez Kupującego jako formy płatności za Zamówienie tradycyjnego przelewu bankowego albo płatności za pośrednictwem płatności online świadczonej przez Blue Media S.A.;
  • w przypadku przesyłki paczki niestandardowej tj. takiej, której waga przekracza 30 kg cena przesyłki kurierska wynika z cennika przewoźnika zawodowo trudniącego się przewozem i jest zależna od wagi oraz rozmiarów paczki. 
 5. Koszty dostawy Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres dostawy ponosi Sprzedawca (tzw. dostawa gratis) w przypadku, gdy wartość złożonego przez Kupującego Zamówienia przekracza kwotę 500 zł brutto.
 6. Po dostarczeniu Zamówienia na wskazany przez Kupującego adres, Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy:
 • czy przesyłka nie posiada śladów uszkodzenia wynikłego z transportu;
 • czy przesyłka jest nienaruszona;
 • czy zawartość przesyłki jest zgodna z Zamówieniem.
 1. W przypadku ujawnienia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności czy też niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostawcy w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zgłoszenia ujawnionego zdarzenia.
 2. W momencie, kiedy zamówienie zostało opłacone, a jest niemożliwe do zrealizowana, np. brak dostępności towaru, środki kupującemu - konsumentowi zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych.                                               

 § 7

                                   Sposoby oraz terminy płatności

 1. Kupujący, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty za towar:
  • gotówką – w przypadku wyboru płatności za pobraniem;
  • przelewem bankowym;
  • za pośrednictwem płatności online świadczonej przez Blue Media S.A.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Dane do przelewu:
 • nazwa odbiorcy: Sebastian Głowacki;
 • adres odbiorcy: ul. Przybyszewskiego 40, 93–189 Łodzi;
 • numer rachunku bankowego: 83 1140 2004 0000 3502 7523 9131;
 • tytuł przelewu: numer Zamówienia.
 1. Dane do przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje w wiadomości przesyłanej przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. W tytule wpłaty Kupujący powinien podawać numer Zamówienia. 
 2. W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest  przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem Blue Media S.A. -  Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar oraz koszty przesyłki w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 3. Zamówienie jest przekazywane  do  realizacji po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym lub też za pośrednictwem Blue Media S.A.), natomiast w przypadku wyboru płatności gotówką – za pobraniem – Zamówienie przekazywane jest do realizacji po przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 4. Kupujący może także dokonać zakupu Towarów w systemie ratalnym. W tym zakresie Sprzedawca współpracuje z firmą mBank. Podmiotem udzielającym pożyczki jest partner pożyczkowy – mBank. Sprzedający nie jest stroną umowy pożyczki, którą zawiera Kupujący.  Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje mBank.
 5. W momencie, kiedy zamówienie zostało opłacone, a jest niemożliwe do zrealizowana, np. brak dostępności towaru, środki kupującemu - konsumentowi zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych.

                                                        § 8

                                   Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru. W celu złożenia oświadczenia Kupujący może skorzystać ze wzoru o odstąpienia od umowy lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres siedziby Sprzedawcy lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono  Towar. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 3. W przypadku przesłania przez Kupującego – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Adres poczty elektronicznej sklepu Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego – konsumenta, prześle na wskazany przez Kupującego – konsumenta Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego – konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu – konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-konsument, chyba że Kupujący - konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Kupujący – konsument obowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru  przed jego upływem.
 6. Kupujący – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar od Kupującego-konsumenta, Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego-konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności, od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 8. Jeżeli Kupujący-konsument wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Kupujący – konsument, w przypadku odstąpienia od Umowy, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu-konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

                                                        § 9 

                                                  Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku ujawnienia wad (fizycznych lub prawnych) nabytych przez Kupującego Towarów.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym także Kupującego –konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5. Reklamacje dotyczące wad zakupionego przez Kupującego Towaru Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:  
  • drogą elektroniczną na adres: sklep@szpejownia.com;
  • osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
  • na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@szpejownia.com.
 7. W zgłoszeniu reklamacji Towaru Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Towaru, rodzaj  reklamowanego Towaru, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.
 8. Kupujący powinien przesłać albo dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
 9. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z  Kupującym w celu  ich uzupełnienia.
 10. Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o  uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej  - na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupującego.

                                                      § 10

                                                 Gwarancje

 1. Wszystkie Towary dostępne w sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją  producenta.
 2. Zamawiane przez Kupującego Towary dostarczane są wraz kartą gwarancyjną.
 3. W karcie gwarancyjnej znajduje się m.in.:
 • zakres obowiązków gwaranta wynikający z udzielonej gwarancji;
 • zakres uprawnień Kupującego w związku z nabyciem Produktu objętego gwarancją producenta;
 • czas trwania gwarancji oraz zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej.
 1. Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji producenta, poprzez zgłoszenie reklamacji osobiście lub pisemnie w sklepie Sprzedawcy, bądź mailem na adres: sklep@szpejownia.com
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady oraz wskazanie, czy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, czy z tytułu gwarancji producenta.
 3. Dalsza procedura rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Kupującego określone w niniejszym paragrafie, zależne są od treści karty gwarancyjnej i mogą różnić się w zależności od producenta, który udziela gwarancji.
 4. Producent ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres udzielonej gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

                                                      § 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący-konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi:

a)    uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b)    uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

                                                      § 12

                                    Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej Umowy oraz w celu złożenia Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia wzajemnych świadczeń.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Kupującego:
  • imię i nazwisko;
  • adres dostawy;
  • adres korespondencyjny;
  • numer telefonu;
  • adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca spełnia wszelkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupującego, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia. W tym celu Kupujący obowiązany jest do wysłania wiadomości o stosownej treści pod adres e-mail: sklep@szpejownia.com.
 7. W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 9. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 10. Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 11. Strona Sklepu internetowego Sprzedawcy wykorzystuje pliki cookies.
 12. Użytkownik może wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej.

                                                      § 13

                              Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom,                     z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie Sklepu internetowego. 
 5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających  z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 

                                                      § 14

                                          Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym regulamin wychodzi w życie w dniu 12 października 2015 roku.
 2. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl