Reklamacje i zwroty

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku ujawnienia wad (fizycznych lub prawnych) nabytych przez Kupującego Towarów.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym także Kupującego –konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹-556³ Kodeksu cywilnego.

Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.

Reklamacje dotyczące wad zakupionego przez Kupującego Towaru Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:  

drogą elektroniczną na adres: sklep@szpejownia.com;

osobiście w siedzibie Sprzedawcy;

na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy. 

Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@szpejownia.com. 

W zgłoszeniu reklamacji Towaru Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Towaru, rodzaj  reklamowanego Towaru, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru.

Kupujący powinien przesłać albo dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.

W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z  Kupującym w celu  ich uzupełnienia.

Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o  uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej  - na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupującego.

W momencie, kiedy zamówienie zostało opłacone, a jest niemożliwe do zrealizowana, np. brak dostępności towaru, środki kupującemu - konsumentowi zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych.

 

                                                                                          § 10 Gwarancje

Wszystkie Towary dostępne w sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją  producenta. 

Zamawiane przez Kupującego Towary dostarczane są wraz kartą gwarancyjną.

W karcie gwarancyjnej znajduje się m.in.:

zakres obowiązków gwaranta wynikający z udzielonej gwarancji;

zakres uprawnień Kupującego w związku z nabyciem Produktu objętego gwarancją producenta;

czas trwania gwarancji oraz zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej. 

Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji producenta, poprzez zgłoszenie reklamacji osobiście lub pisemnie w sklepie Sprzedawcy, bądź mailem na adres: sklep@szpejownia.com 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady oraz wskazanie, czy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, czy z tytułu gwarancji producenta.

Dalsza procedura rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Kupującego określone w niniejszym paragrafie, zależne są od treści karty gwarancyjnej i mogą różnić się w zależności od producenta, który udziela gwarancji.

Producent ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres udzielonej gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl